Antalya Avukat Uğur KIR

Antalya merkezinde hizmet vermekte olan Beylerbeyi Hukuk Ofisi, Antalya Avukat Uğur KIR tarafından kurulmuştur.

Başta ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, aile ve boşanma hukuku, tazminat hukuku, sözleşmeler hukuku, sigorta hukuku ve tazminat hukuku alanları olmak üzere birçok alanda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Tamamen “sonuç odaklı” ve “pratik” olarak çalışan ekibimiz, temel olarak şu alanlarda hukuki hizmet vermektedir:

Ceza Hukuku

“Suç” adı verilen ve “suç” olarak nitelendirilmesi için gerekli unsurları taşıyan eylemleri cezalandıran hukuk kurallarını içeren hukuk dalıdır. Temel ilgi alanı, temel olarak “suç” adını verdiğimiz fiillerin cezalandırılmasıdır. Bu bağlamda, ceza hukukunun temel amacı da saptanmış olmaktadır. Ceza hukuku, suçu önlemeyi ve suçla mücadeleyi amaç edinmektedir. Belirtelim ki, bir suç işlenmesi ve bundan “mağdur” olunması durumunda, mağdurun veya zarar görenin haklarını arayabilmesi için öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması ya da kolluğa şikayette bulunması gerekmektedir. Fakat bu süreç, genellikle hukuksal ayrıntıların bilinmesini gerekli kıldığından, mutlaka bu alanda çalışan bir ceza avukatı ile birlikte hareket edilmelidir.

İcra ve İflas Hukuku

Alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkileri düzenleyen ve cebir hukukuna dayanan bir hukuk dalıdır. Borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının başvuracağı zorlayıcı yolları ve bu yolların ne şekilde icra edileceğini düzenleyen hukuk dalı olarak karşımıza çıkan icra ve iflas hukuku; başlatılacak icra takibini, malların nasıl haczedileceğini, haczedilen malların nasıl satışının yapılacağını, satış bedelinin tüm alacaklıların alacaklarının ödenmesi için yetmemesi durumunda nasıl sıra cetveli düzenlenmesi gerektiğini, tamamlama ve ilave hacizlerini, ihale usullerini ve ihale fesih sebeplerini, tasarrufun iptali davalarını düzenlemektedir. İcra hukuku son derece spesifik düzenlemeler içermekte olup, süre hesabı gibi ayrıntılar büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, bu alanda mutlaka bir icra avukatı ile birlikte hareket edilmesi önerilir.

Aile ve Boşanma Hukuku

Eşlerin evliliklerini sonlandırmaları aşamasında karşılaşacakları hukuki sorunları düzenlemektedir. Bu sorunlar, boşanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, boşanma sonrasında evlilik birliği içinde edinilen malvarlığı değerlerinin nasıl bölüştürüleceği, evliliğin devamı sırasında doğan ortak çocukların velayetlerinin hangi eşte kalacağı ya da bakımlarının hangi eş tarafından karşılanacağı, ödenecek yardım, iştirak ve tedbir nafakaları gibi hususları içermektedir. Anlaşmalı boşanma da bu kapsama dahil olup, anlaşmalı boşanma protokolünün mutlaka bir boşanma avukatı eşliğinde hazırlanması gerekmektedir. Aksi durumda hak kayıplarına maruz kalınabilir. Antalya bölgesinde aile hukuku ve Antalya boşanma avukatlığı konusunda bize danışabilirsiniz.

Tazminat hukuku

Zarara uğrayan kişilerin maddi ya da manevi tazminat talep etmelerini ve bunun için hangi ispat kurallarına göre bir strateji izlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. ve devamı maddelerinde düzenlenen ispat kaideleri uyarınca, zarar gördüğünü iddia eden kimse, bu zararını ispat ile yükümlüdür. Zararın ispatı, yargıcı ikna etmeye kabiliyetli, usulüne uygun deliller ile yapılır. Bunun için bir hukukçunun desteği ile hareket etmek, hak kayıplarının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Antalya'da  tazminat hukuku ve davaları konusunda, Antalya avukat Uğur Kır sizlere destek olmaktadır.

Sigorta hukuku

“Sigorta” kavramını ve bu hukuki ilişkilerden doğabilecek tazminat sorunlarını ele almaktadır. Sigorta, bir topluluğun, belirli rizikolar (risk ve tehlikeyi ifade eden genel bir kavram) karşısında birleşerek meydana gelecek zarar doğuran sonuçlara karşı beraberce karşı koymalarını ifade eder. Bunun karşılığında bir “prim” ödemesi yapılır, primlere cevaben ise rizikolara karşı bir güvence tesis edilir. Bunlara ilişkin temel hükümler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta hukuku kısmında düzenlenmiştir.

İş Hukuku

İşçi ve işverenler arasındaki hukuksal uyuşmazlıkları düzenlemektedir. İş akitlerinin haksız feshi, kıdem ve ihbar tazminatları, maaş alacakları, fazla çalışma alacakları (haftalık 45 saati geçen çalışmalar), işe iade davaları, zorunlu iş arabuluculukları gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Hem işçi hem işverenlerin, hak kayıplarına maruz kalmamak için, güncel içtihatları sürekli takip eden bir iş hukuku avukatı veya işçi avukatı ile birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

Ekibimiz

Güncel Makaleler

BEYLERBEYİ PRENSİPLERİ

HERKESE ADALET, KİMSEYE MERHAMET...